Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb

Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb är belägen i Björkbornshamnen i Karlskoga