för Degerfors Dansklubb

§ 1

Föreningens målsättning är att ta tillvara intresset för dans som nöje och motion.

§ 2

Medlemmar: Inträde i klubben äger varje dansintresserad person.

§ 3

Styrelse: Klubbens förvaltning sköts av en styrelse på tre, fem eller sju personer som väljs växelvis för en tid av två år på årsmötet.

Ordförande och en, två eller tre ledamöter väljs ena året. En två eller tre ledamöter väljs andra året.

Kassör och sekreterare väljs inom styrelsen vid konstitueringen.

Revisor väljs varje år på årsmötet.

§ 4

Möten: Klubben ska ha två ordinarie möten. Årsmöte under första kvartalet och ett höstmöte under tredje kvartalet. Till årsmöte kallas medlemmarna personligen genom utskick i samband med medlemsavgift.

§ 5

Föredragslista.

Vid årsmöte föredras bl.a. följande ärenden.

1) Mötets öppnande.

2) Fråga om mötets behöriga utlysande.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

6) Styrelsens årsberättelse.

7) Godkännande av resultat och balansräkning.

8) Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9) Val av ordförande och ledamöter.

10) Val av revisor jämte suppleant.

11) Övriga val.

12) Övriga frågor.

13) Avslutning.

§ 6

Senast 2 veckor efter årsmötet skall årsmötesprotokoll vara upprättat.

§ 7

Klubbens räkenskapsår skall vara lika med kalenderår.

§ 8

Revision skall vara avslutad senast sista februari.

§ 9

Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10

På höstmötet ska bl. a. valberedning väljas och medlemsavgiftens storlek fastställas. Medlemsavgiften ska betalas till klubben senast den 31 januari.

§ 11

Valberedning skall senast 3 veckor innan Årsmötet meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag på nya funktionärer.

§ 12

Medlemsavgift för ny medlem betalas vid inträdet.

§ 13

Stadgeändring: Beslutas på årsmöte med ¾ majoritet av närvarande medlemmar.

Dessa stadgar har beslutats 1990-09-30
Reviderade 1994-02-20, 2000-02-20 och 2012-03-18