Stadgar för Gamla Brukspojkars Klubb

Fastställda av Gamla Brukspojkars Klubb vid extra årsmötet den 21 november, 2019.

FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Föreningen är en ideell förening och har som ändamål att driva gemenskap mellan gamla manliga arbetskamrater.

HEMORT

Föreningen har sitt säte i Karlskoga.

MEDLEMSKAP

§1 Beviljas den som har varit anställd i AB Bofors eller avknoppade företag.

§2 Medlem i föreningen är den som har betalt medlemsavgift under innevarande år..

§3 Medlem:
– har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
– har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,
– ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen, men
– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

STYRELSEN

§4 Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. Den skall – inom ramen för dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:
– tillse att för föreningen bindande regler iakttas
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen
– ansvara för och förvalta föreningens medel
– att förbereda årsmötet.

§5 Styrelsen består av ordförande och 5 – 7 övriga ledamöter, jämte 2 ersättare.

§6 Styrelseledamöter och ersättare väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder ersättare, vilken enligt den mellan ersättare bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästkommande årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

§7 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.

§8 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelse ledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträdet skall protokoll föras.

§9 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M M

§10 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderår.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION

§11 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna vill ta del av, när de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

MÖTEN

§12 Föreningen håller årsmöte i mars varje år.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmöte och övriga möten.

Kallelse jämte dagordning för årsmötet kungörs senast 2 veckor före mötet av styrelsen genom personlig kallelse eller föreningsmeddelande i lokal tidning.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§13 Varje medlem som är närvarande har rösträtt på mötet.

§14 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§15 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
5. Redogörelse för föregående års verksamhet.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande
b) övriga styrelseledamöter
c) 2 ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning
d) en revisor jämte ersättare
e) valberedning
9. Fastställande av medlemsavgiften för näst kommande år.
10. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller
inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning sv föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
11. Övriga frågor.
Ett förslag som tas upp under punkten ”Övriga frågor” och som är av ”ekonomisk natur” ska inte tas beslut på här, utan remitteras till ordinarie styrelsemöte. Skälet är att minska risken att dåligt underbyggda beslut fattas.

EXTRA MÖTE

§16 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet av styrelsen genom personlig kallelse eller föreningsmeddelande i lokal tidning. Av kallelsen skall det framgå vilka ärenden som ska behandlas.

BESLUT, OMRÖSTNING

§17 Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad.
Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

UTESLUTNING

§18 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter.

 

STADGEÄNDRING

§19 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster bifaller beslutet.