STADGAR

 

Stadgar för Boule Förening Näset. Org.nr  802532-0154

Antagna på medlemsmöte den  7 augusti 2020.

 

 • 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Boule Förening Näset.

 

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att

 • förvalta och underhålla Bouleområdet och banorna.
 • marknadsföra Boulesporten .
 • arrangera och genomföra Boule spel, ute och inomhus.
 • medlemmarna deltar i verksamheten genom ideellt arbete med att förverkliga ändamålet.
 • föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
 • föreningens verksamhet sker utan vinstintresse.

 

 • 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Karlskoga kommun, Örebro län.

 

 • 4 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften.

 

 • 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

 

 

 • 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och två (2) övriga ledamöter samt 1 suppleant. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t. om nästa årsmöte.

 

 • 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen förbereder årsmötet.

 

 • 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

 

 • 9 Räkenskaper, verksamhetsår

Räkenskapsår och verksamhetsår ska vara 1 januari till 31 december. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till revisorer senast den 1 februari. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse, och skall vara signerad av samtliga ordinarie styrelseledamöter.

 

 • 10 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 1 mars avge sin revisionsberättelse.

 

 • 11 Verksamhet

Föreningens verksamhet är att bedriva boule spel utomhus och inomhus.

Regler: Internationella spelreglerna för sporten ”Boule Pétanque” gäller,

Vid interna tävlingar kan lokala regeländringar gälla.

Deltagande i av föreningen arrangerat seriespel och cuper: Det är obligatoriskt att vara medlem i föreningen och erlagt beslutade avgifter.

 

 • 12 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska avsändas med e-post, SMS och anslås på föreningens anslagstavla, senast 15 dagar före ordinarie årsmöte.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Valberedning förbereder val av ordförande, kassör, övriga medlemmar och suppleant i styrelsen, revisorer inför årsmötet.

Valbara är medlemmar i Boule förening Näset. För att nya medlemmar ska vara valbara måste medlemsavgift ha inkommit till föreningen senast 30 dagar före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande för mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Val av 2 protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 • Fastställande av dagordning.

7   a) Styrelsens förvaltningsberättelse.

 1. b) Årsredovisningen (balans- och resultaträkning)
 • Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 •  Fastställande av resultat- och balansräkning.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen

avser.

 • Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
 • Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av

budget för det kommande verksamhetsåret.

 • Val av ordförande, kassör i föreningen för en tid av två år.

Det skall ske växelvis i syfte att föra kunskap och

erfarenhet vidare i styrelsen samt upprätthålla kontinuitet i

styrelsen.

 • Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

Det  skall ske växelvis i syfte att föra kunskap och

erfarenhet vidare i styrelsen samt upprätthålla kontinuitet i

styrelsen.

 • Val av suppleant för en tid av ett år.
 • Val av två revisorer för en tid av två år, Valen ska ske

växelvis.

 • Val av valberedning, bestående av minst 2 ledamöter.
 • Behandling av styrelsens förslag.
 • Behandling av inkomna motioner.
 • Övriga frågor. Frågor av ekonomisk karaktär får ej

beslutas, om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

 • 13 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som ska behandlas. Endast dessa ärenden får behandlas.

 

 • 14 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

 • 15 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet, inte heller i val av revisorer.

 

 

 

 • 16 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

 • 17 Vinstdisposition

Uppkommen vinst/förlust skall, enligt årsmötets beslut föras i ny räkning.

Ingen vinstutdelning får förekomma.

 

 • 18 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

 • 19 Uteslutning

Medlem utesluts ur föreningen när vederbörande har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål och uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

 • 20 Upplösning av föreningen

För likvidering och/eller upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med mins 2/3 av antalet avgivna röster.

Vid likvidation/upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar överlämnas till Kultur/föreningsförvaltningen Karlskoga kommun.