Årsmöte 2016

Så har ännu ett årsmöte avhållits hos Karlskoga Motorweteraner. Det mest anmärkningsvärda som hände var att man misslyckades att välja en valberedning inför nästa årsmöte. Då inga förslag förelåg så fick styrelsen i uppdrag att lösa frågan under årets lopp.

Av fyra ledamöter i tur att avgå hade endast Bernt Hornelid avsagt sig omval. I hans ställe valdes Alberto Morello på två år. Omval på två år skedde på posten som kassör, Annika Liliegren, och ledamöterna Johan Granqvist och Lennart Nilsson. Även revisorerna Stellan Högberg och Marianne Stenkvist omvaldes.

Sedan verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning behandlats så beviljades styrelsen, enligt revisorernas rekommendation, ansvarsfrihet.

I de nya stadgar som antogs i fjol stipuleras att styrelsen inom sig ska välja en vice klubbmästare. Verkligheten har emellertid visad att det finns större behov av en vice ordförande, varför stadgarna nu reviderades på denna punkt.

Efter avtackning av Bernt Hornelid avåts den traditionella pyttipannan i Folkhögskolans restaurang.