Årsmötesförhandlingar.
Därefter berättar Inger Norudde och Hans Johansson om den fina Fjärils- och humleträdgården vid Sågholmen.
Fika och lotteri.

Årsmötets dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
7. Föredragning av verksamhetsberättelsen
8. Föredragning av resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om årsavgift för 2020
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av ordförande för 2019
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning och vem som ska vara sammankallande
16. Förslag från styrelsen
17. Motioner från medlemmarna
18. Eventuella frågor från medlemmarna
19. Mötets avslutande

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 24 februari.