Stadgar

Stadgar för Föreningen Gambiagruppen i Karlskoga

§1

Föreningens syfte

Föreningens syfte är att stödja det arbete som främst bedrivs i Gambia, genom

ekonomiskt bistånd via föreningens stödfond (se §9) som kan kanaliseras via Gambiagrupperna i Sverige och Sida/Forum Syd

kontakter  mellan föreningens medlemmar och befolkningen i Gambia för utbyte av kunskaper och erfarenheter

information till föreningens medlemmar och andra om förhållandena och det arbete som Gambiagrupperna bedriver.

§2

Medlemskap

Rätt till medlemskap i föreningen har enskild person som är beredd att stödja föreningens syfte.

§3

Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§4

Medlemsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är medlemsmötet. Vid medlemsmöte äger medlem som

betalt medlemsavgift rösträtt.

Medlemsmöte skall hållas minst en gång per år (årsmöte).

Medlemsmöte hålls på kallelse av ordförande/styrelsen eller enligt beslut av medlemsmöte.

§5

Årsmöte

Årsmötet hålls före mars månads utgång. Kallelse skall ske senast två veckor innan årsmötet.

Vid årsmötet skall utom övriga ärenden behandlas:
a Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år.
b Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
c Val av styrelse
d Val av revisorer

e Val av valberedning för nästkommande årsmöte
f Riktlinjer för kommande verksamhet
g Medlemsavgift

§6

Styrelse

Styrelsen handhar föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och av föreningen

fattade beslut. Mellan medlemsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Styrelsens rätt att i vissa fall själv besluta om biståndsmedel regleras i §9.

Föreningens styrelse skall bestå av ett ojämnt antal, dock minst fem ledamöter. Ordförande och kassör väljs särskilt. Mandattiden för styrelsen är två år.

§7

Revision

Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och verksamhet. Till årsmötet avger revisorerna utlåtande beträffande föregående år, samt lämnar förslag beträffande styrelsens ansvarsfrihet. Minst två revisorer och en suppleant väljs årligen av årsmötet.

§8

Valberedning

Valberedningen lämnar förslag till årsmötet rörande val av styrelse och revisorer. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter.

§9

Stödfond

Föreningens stödfond skall bidra till finansiering av särskilda projekt. Beslut om projekt som skall erhålla bistånd fattas av medlemsmöte.

Styrelsen äger rätt att utan medlemsmötets hörande besluta om bistånd till projekt till vilka

bistånd skall utgå enligt beslut av Gambiagruppernas gemensamma årsmöte. Styrelsen äger

också rätt att besluta om bistånd i hastigt uppkomna nödsituationer samt i fall, då samordning

kan ske med andra hjälpsändningar av sådana slag, som är förenliga med föreningens

verksamhet. Styrelsens befogenhet i angivna fall är begränsad till 10% av ett basbelopp mellan två medlemsmöten. Det åligger styrelsen att vid närmast påföljande medlemsmöte redovisa beslut som fattats med stöd av ovanstående bemyndigande.

Insamling till stödfonden sker genom bidrag från medlemmar och olika aktiviteter. Insamlade medel skall oavkortat gå till beslutade  projekt. Administrationskostnader etc för fonden skall belasta föreningens kassa.

§10

Allmänna bestämmelser

Ändring av dessa stadgar liksom upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut av två medlemsmöten, varav ett årsmöte.

Vid upplösning av föreningen skall eventuella tillgångar fördelas i enlighet med föreningens syfte, på sätt som det andra upplösande medlemsmötet beslutar.

Dessa stadgar antogs vid årsmötet den 17 mars 2007 och vid medlemsmötet den 23 augusti 2007.
På årsmötet 12 april 2008 ändrades §9- …samanlagt 2 500 kr     till …10% av ett basbelopp.