• 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Föreningen Funkis.

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att verka för att skapa meningsfull sysselsättning för personer med en funktionsnedsättning i Karlskoga och närliggande kommuner.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att medlemmarna tillsammans finner olika sysselsättningar som motsvarar medlemmarnas behov. Eventuell avkastning av genomförda sysselsättningar skall komma föreningens medlemmar tillgodo.

 • 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Karlskoga kommun, Örebro län.

 • 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

 • 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 • 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, minst fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen kan max bestå av tio personer. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktioner föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

 

 

 • 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot (kassör) som därtill utses. De tecknar för firma var för sig.

 • Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 31/3.

 • 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn skall senast den 15/4 avge sin revisionsberättelse.

 • 10 Årsmöte

Reguljärt årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30/4 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska utgå till alla medlemmar senast 14 dagar före reguljärt årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid reguljärt årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
 13. Val av minst fyra övriga styrelseledamöter samt två suppleanter för en tid av ett år. En medlem, alternativt ordförande, i styrelsen skall vara chefen för den enhet som stödjer personer med psykiska funktionsnedsättning.
 14. Val en revisor samt en suppleant.
 15. Val av två ledamöter i valberedningen samt en suppleant
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (två veckor innan årsmöte).
 17. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 • 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 • 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

 

 

 • 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 • 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

 • 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 • 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

 • 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till den kommunala verksamheten som har till syfte att stödja personer med psykiska eller neuropsykiatriska problem.